Lokalaftaler

 

Lokalaftaler

Lokalaftale om hviletid og fridøgn samt visse arbejdstidsbestemmelser for Blomsterhusene indgået med virkning fra 1.november 2005

Det er en forudsætning for lokalaftalens indgåelse, at arbejdstidsplanlægningen foretages i henhold til principper, der aftales under henvisning til MED-udvalgsreglernes bestemmelser om retningslinjer herfor.

Arbejdstidsplanen forelægges tillidsreprænsentanten til godkendelse i forhold til de vedtagne retningslinjer.

1. Udskydelse af fridøgn samt opdeling af dette i enkelte fridage:

Faste natmedarbejder og vikarer herfor
Fridøgnet kan, for natmedarbejder og vikarer herfor, udskydes så der er op til 7 døgn mellem 2 fridøgn.

Det er en forudsætning at fridøgnet herefter er på 64 timer.
Dog kan fridøgnet deles således at den enkelte fridag er på min. 40 timer.

Øvrig personale
Efter 6. døgns arbejde arbejde skal der være 2 fridøgn på min. 55 timer.
Dog kan fridøgnet deles således at den enkelte fridag er på min. 32 timer.

2. Nedsættelse af den daglig hviletid:
Hviletiden mellem 2 døgns hovedarbejde kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer. Nedsættelsen kan dog kun ske 3 gange på 4 uger.

3. Optjening af aften/nat afspadsering:
Når en arbejdstid påbegyndes før kl. 14 og strækker sig ud over kl. 17 optjenes der aften/nat afsp. (3/37) fra kl. 14.

4. Afspadsering og udbetaling af mer-, overarbejde, søgnehelligdags-, og søndagstimer m.m.
Efter særskilt forhandling for den enkelte medarbejder kan der mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten laves aftale om, at afspadsering af overarbejde, merarbejde, søgnehelligdags- og søndagstimer udskydes, således at timerne er afviklet i forbindelse med medarbejderens ferie.

Timerne skal være afviklet inden 30. sep. og 30. april. Ikke afviklede timer udbetales herefter, efter gældende regler.

Optjent afspadsering udbetales, såfremt det ikke er afviklet efter 4 mdr.

Optjent frihed for overarbejde gives fortrinsvis som hele dage.

5. Koloni/beboerferie
Fridøgnet kan under koloni/beboerferie udskydes så der er op til 10 døgn mellem 2 fridøgn.

Udskydes fridøgnet under koloni/beboerferie er deltagelse frivillig for den enkelte medarbejder.

Der indgåes særskilt aftale om udskydelse af fridøgn for den enkelte koloni/beboerferie. Aftalen indgåes mellem tillidsrepræsentanten og botilbudets ledelse.

Kolonidøgnet starter på afrejsedagen og slutter på hjemkomstdagen.

Der planlægges med 9 timer pr. kolonidag pr. medarbejder.

Der skal planlægges med at min. 2 efterfølgende dage efter hjemkomsten, er fridage/BF (læs: beskyttede fridage).

6. Afsat tid til TR (Tillidsrepræsentant) arbejde
Der planlægges med 7 timer om ugen til TR arbejde.

7. Opsigelse af lokalaftalen
Nærværende aftale kan opsiges af hver af parterne med 8 ugers varsel.

Pkt. 1-6 kan opsiges uafhængigt af hinanden.

Såfremt lokalaftalen er opsagt, er parterne enige om at der ikke foretages væsentlige ændringer i arbejdstidstilrettelæggelsen for udløbsdatoen.

Parterne er endvidere enige om, at eventuel opsigelse af lokalaftalen eller dele heraf skal foretages med længst muligt varsel. Således at forhandlinger om en eventuel ny lokalaftale kan afsluttes senest 4 uger før den løbende arbejdsplans udløbsdato.

Evt. opsigelse af lokalaftalen fremsendes fra arbejdsgiverside af Botilbuddet til SL´s amtskredskontor. Fra arbejstagerside sker fremsendelse fra SL´s amtskredskontor.