Fraværspolitik

 

Fraværspolitik

Medarbejdere i Blomsterhusene indkaldes til en fraværssamtale med leder / forstander når:

- der er registreret 12 sygedage på 12 hinanden, følgende måneder.
- der registreres 3 sygeperioder hos den enkelte indenfor 6 måneder.
- der tilsyneladende er et mønster i sygefraværet
- der er registreret 5 barn syg dag indenfor 12, på hinanden, følgende måneder.

Samtalen
En fraværssamtale har til formål at nedbringe den indkaldte medarbejders sygefravær,
uanset årsag til sygefraværet.

Medarbejderen oplyses om sygefraværets omfang, eventuelt mønster m.v..

Indholdet i samtalen
Afdækning af fraværets årsag - eks. fysiske og/eller psykiske arbejdsmiljø

Der er mulighed for kontakt til BETA, o.a., såfremt sygefraværet indikerer jobskifte på grund af opståede helbredsproblemer på grund af eks. vis alder, arbejdsskade m.v..

Referat
Der udarbejdes altid referat af samtalen - referatet indgår i personalesagen.

Referatet skal mindst indeholde
- lederens forventning i.f.t. nedbringelse af sygedage/sygeperioder m.v.
- evt. rejste problematikker i.f.t. varige helbredsproblemer på grund af alder m.v. -
samt beskrivelse af, såvel medarbejderens og lederens,  handlen (BETA, o.a.).
- evt. rejste problematikker i.f.t. arbejdsmiljøet - samt lederens forventelige handlinger.
- dato for opfølgningssamtale og hvad skal samtalen indeholde.

Referatet skal underskrives af begge parter.

Opfølgningssamtale
Opfølgningsamtalen skal mindst afklare / indeholde:
Sygefraværets omfang siden 1. samtale.

Opsamling af evt. handlinger i.f.t. varige helbredsproblemer, arbejdsmiljøproblemer o.a.

Evt. tiltag fra lederens side i.f.t. et stadigt uacceptabelt stort sygefravær m.v. - dette kan være indhentelse af lægeerklæring fra 1. sygedag, en § 28 aftale, start af afskedigelsessag m.v..

Referat af samtalen - skal underskrives af begge parter - indgår i personalesagen.